Linki do polskich stron i tekstów na temat wolności słowa i jej granic

 Zebrane przez Bartłomieja Kozłowskiego

 

Niniejsza strona – podobnie, jak stworzona przeze mnie już wcześniej witryna pod adresem http://bartlomiejkozlowski.pl/main.htm (do października 2015 r. http://bartlomiejkozlowski.eu.interiowo.pl/main.htm) poświęcona jest przede wszystkim problemowi granic wolności słowa. Ma ona jednak charakter nieco inny od tamtej. Na stronie tej nie chcę bowiem w jakiś szczególny sposób propagować swoich poglądów (choć oczywiście w jakiś sposób czynię również i to – choćby poprzez zamieszczenie na niej linków do swoich artykułów) ale raczej, chcę pokazać, jakie opinie na interesujące mnie w sposób szczególny tematy prezentowane są w „polskim” Internecie. W tym celu zamieściłem na niej odnośniki do szeregu publikacji, których autorzy wyrażają takie czy inne przekonania na temat zasadności – lub braku takowej – prawnych ograniczeń i zakazów rozmaitych „kontrowersyjnych” (delikatnie mówiąc) i często zakazanych przez obowiązujące w Polsce – a także w wielu innych krajach - prawo rodzajów wypowiedzi – zniesławień, zniewag, obrażania uczuć religijnych, propagowania totalitaryzmu i szerzenia poglądów rasistowskich, negowania holocaustu, nawoływania do przestępstw, pornografii  - by wymienić tylko niektóre.

Jak łatwo można się zorientować na podstawie pobieżnej choćby lektury zlinkowanych poniżej tekstów, wyrażane w nich poglądy są bardzo zróżnicowane. Są tu publikacje śmiało i w dodatku mądrze broniące prawa do wolności słowa w odniesieniu do najbardziej nawet niepokojących i potępianych społecznie typów ekspresji, są też takie, które zawierają wezwania do cenzurowania takich wypowiedzi i represjonowania ich autorów. Nie ukrywam, że  bliższe są mi te pierwsze. Niemniej jednak, uważam, że również te drugie teksty zasługują na uwagę – choćby dlatego, że krytyka takich czy innych ograniczeń swobody wypowiedzi może być celna tylko wówczas, gdy zna się racje wysuwane na rzecz takich ograniczeń – a kto potrafi je wskazać i uzasadnić lepiej, niż ich zwolennicy?

W odróżnieniu od wspomnianej już strony pod adresem http://bartlomiejkozlowski.pl/main.htm niniejsza witryna ma charakter czysto „polski” – tzn. nie zamieszczam i nie planuję zamieszczać na niej odnośników do publikacji w językach obcych. W celu możliwie dużej przejrzystości strona podzielona jest na działy, z których każdy grupuje linki do tekstów odnoszących się do jakichś konkretnych, wynikających z określonych przepisów prawnych, ograniczeń wolności słowa. Pod tytułem każdego z tych działów (poza pierwszym, zawierającym teksty bardzo ogólnie dotyczące wolności słowa) przytoczone są stosowne przepisy prawa polskiego, wprowadzające te ograniczenia wolności słowa, o których jest mowa w zlinkowanych poniżej tekstach.

 

O wolności i słowa i jej granicach – tak ogólnie

 

Centrum Monitoringu Wolności Prasy (http://www.freepress.org.pl/)

Prawo vs. media

Granice wolności słowa – sprawozdanie z konferencji na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, 4 VII 2006 (rzecz o tyle ciekawa, że można się dowiedzieć, jak pojęcie wolności słowa i jej granic jest rozumiane przez przedstawicieli duchowieństwa katolickiego).

Granice wolności słowa – zapis krótkiej debaty zorganizowanej przez Stowarzyszenie Europa Przyszłości przy pomocy Fundacji Konrada Adenauera (dyskutują prof. Magdalena Środa, red. Jacek Pałasiński, prof. Jacek Hołówka i red. Jacek Żakowski).

Bartłomiej Kozłowski (http://bartlomiejkozlowski.pl/main.htmhttp://kozlowski.salon24.pl/)

Czy będziemy siedzieć za oglądanie stron internetowych? Także na Salon24

Czy grozi nam świat bez wolności słowa?

Godek i Śmiszek warci siebie Także na Salon24

Internet bezpieczny czy wolny? (a może taki i taki?) Także na Salon24.

Zakazy wypowiedzi: droga (w najlepszym wypadku) donikąd Także na Salon 24

Zsolt Krokovay

Zasada wolności słowa I jej znaczenie centralne

Rafał Lorent Wolność czy niewola słowa?

Wojciech Sadurski

System demokracji politycznej a wolność środków masowego przekazu

Krzysztof „Critto” Sobolewski (http://liberter.webpark.pl/)

Zero tolerancji dla cenzury – Często zadawane pytania

David Ramsey Steele

Wolność słowa

Artur Wołek

PiS nie zagraża wolności słowa

 

Cenzura prewencyjna

 

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Art. 54. 1: Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji.

2. Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane. Ustawa może wprowadzić obowiązek uprzedniego uzyskania koncesji na prowadzenie stacji radiowej lub telewizyjnej.

 

Ireneusz C. Kamiński

Sądowy zakaz publikacji w świetle konstytucyjnych argumentów prawno  porównawczych i Europejskiej Konwencji Praw Człowieka

Bartłomiej Kozłowski (http://bartlomiejkozlowski.pl/main.htm)

Czy cenzura prewencyjna jest najgorszym rodzajem ograniczenia wolności słowa?

Jacek Sierpiński http://sierp.libertarianizm.pl/, zob. też   http://www.libertarianizm.pl/wan.htm i http://www.libertarianizm.pl/)   

Nieśmiały powrót cenzury

 

Zniesławienie, zniewaga „naruszenie dóbr osobistych”

 

Kodeks karny, Art. 212. § 1: Kto pomawia inną osobę, grupę osób, instytucję, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie mającą osobowości prawnej o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności,
podlega grzywnie, karze ograniczenia albo pozbawienia wolności do roku.
§ 2. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w § 1 za pomocą środków masowego komunikowania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
§ 3. W razie skazania za przestępstwo określone w § 1 lub 2 sąd może orzec nawiązkę na rzecz pokrzywdzonego, Polskiego Czerwonego Krzyża albo na inny cel społeczny wskazany przez pokrzywdzonego.
§ 4. Ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 2 odbywa się z oskarżenia prywatnego.

Art. 213. § 1. Nie ma przestępstwa określonego w art. 212 § 1, jeżeli zarzut uczyniony niepublicznie jest prawdziwy.
§ 2. Nie popełnia przestępstwa określonego w art. 212 § 1 lub 2, kto publicznie 
podnosi lub rozgłasza prawdziwy zarzut:
1) dotyczący postępowania osoby pełniącej funkcję publiczną lub
2) służący obronie społecznie uzasadnionego interesu.
Jeżeli zarzut dotyczy życia prywatnego lub rodzinnego, dowód prawdy może 
być przeprowadzony tylko wtedy, gdy zarzut ma zapobiec niebezpieczeństwu
dla życia lub zdrowia człowieka albo demoralizacji małoletniego.


Art. 214. Brak przestępstwa wynikający z przyczyn określonych w Art. 213 nie wyłącza odpowiedzialności sprawcy za zniewagę ze względu na formę podniesienia lub rozgłoszenia zarzutu.

Art. 215. Na wniosek pokrzywdzonego sąd orzeka podanie wyroku skazującego do publicznej wiadomości.

Art. 216. § 1. Kto znieważa inną osobę w jej obecności albo choćby pod jej nieobecność, lecz publicznie lub w zamiarze, aby zniewaga do osoby tej dotarła, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.
§ 2. Kto znieważa inną osobę za pomocą środków masowego komunikowania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
§ 3. Jeżeli zniewagę wywołało wyzywające zachowanie się pokrzywdzonego albo jeżeli pokrzywdzony odpowiedział naruszeniem nietykalności cielesnej lub zniewagą wzajemną, sąd może odstąpić od wymierzenia kary.
§ 4. W razie skazania za przestępstwo określone w § 2 sąd może orzec nawiązkę na rzecz pokrzywdzonego, Polskiego Czerwonego Krzyża albo na inny cel społeczny wskazany przez pokrzywdzonego.
§ 5. Ściganie odbywa się z oskarżenia prywatnego.

Kodeks Cywilny, Art. 23: Dobra osobiste człowieka, jak w szczególności zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska, pozostają pod ochroną prawa cywilnego niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach.

Art. 24. § 1. Ten, czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne. W razie dokonanego naruszenia może on także żądać, ażeby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności ażeby złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie. Na zasadach przewidzianych w kodeksie może on również żądać zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny.

Art. 448. W razie naruszenia dobra osobistego sąd może przyznać temu, czyje dobro osobiste zostało naruszone odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę lub na jego żądanie zasądzić odpowiednią sumę pieniężną na wskazany przez niego cel społeczny, niezależnie od innych środków potrzebnych do usunięcia skutków naruszenia.

 

Andrzej Gaberle (http://bazy.opi.org.pl/raporty/opisy/osoby/58000/o58404.htm)

Pomówienie nie może być bezkarne

Ireneusz C. Kamiński

Wolność słowa a ochrona dobrego imienia

Bartłomiej Kozłowski (http://bartlomiejkozlowski.pl/main.htmhttp://kozlowski.salon24.pl/)

Czy wolno powiedzieć (napisać) tylko to, o czym da się udowodnić, że jest to prawdą?

Kuroń versus Giertych: niebezpieczny precedens

Larry Flynt versus Jerry Falwell – jak to było, o co poszło

O sprawie Piotra Maślaka (o zniesławienie funkcjonariuszy SG)… i niektórych innych problemach granic wolności słowa Także na Salon24

Odpowiedzialność za zniesławienie po wyroku Trybunału Konstytucyjnego (12.08.2008): lepiej niż było, ale wciąż niezadowalająco

Ewa Siedlecka

Ile wolności dla prasy, ile dla osób publicznych?

Krzysztof „Critto” Sobolewski (http://liberter.webpark.pl/)

Hańba dla Polski – o wyroku na Marka Andrzeja z Polic

Terror i tyrania pozwów o „znieważenie”

Bartłomiej Sochański

Przeciw sankcji karnej – paragraf 212 k.k. na cenzurowanym

Sąd Najwyższy – Izba Cywilna (http://www.sn.pl/)

Uchwała w sprawie ochrony dóbr osobistych

Sprawa przed Trybunałem Konstytucyjnym o zbadanie zgodności artykułów 212 i 213 k.k. z Konstytucją.

Stanowiska stron procesowych:

Sąd Rejonowy Gdańsk – Południe w Gdańsku (sędzia Marcin Stażewski, autor pytania do TK)

Prokurator Generalny

 

Znieważanie narodu, państwa, jego symboli, organów i funkcjonariuszy

 

Kodeks karny, Art. 133: Kto publicznie znieważa Naród lub Rzeczpospolitą Polską, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Art. 135 § 2. Kto publicznie znieważa Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Art. 136. § 3. Karze określonej w § 2 (pozbawienia wolności do lat 3) podlega, kto na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej publicznie znieważa osobę określoną w § 1 (głowę obcego państwa lub akredytowanego szefa przedstawicielstwa dyplomatycznego takiego państwa albo osobę korzystającą z podobnej ochrony na mocy ustaw, umów lub powszechnie uznanych zwyczajów międzynarodowych).

§ 4. Kto na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej publicznie znieważa osobę określoną w § 2 (osobę należącą do personelu dyplomatycznego przedstawicielstwa obcego państwa albo urzędnika konsularnego obcego państwa)  podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Art. 137. § 1. Kto publicznie znieważa, niszczy, uszkadza lub usuwa godło, sztandar, chorągiew, banderę, flagę lub inny znak państwowy, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej znieważa, niszczy, uszkadza lub usuwa godło, sztandar, chorągiew, banderę, flagę lub inny znak państwa obcego, wystawione publicznie przez przedstawicielstwo tego państwa lub na zarządzenie polskiego organu władzy.

Art. 226. § 1. Kto znieważa funkcjonariusza publicznego albo osobę do pomocy mu przybraną podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
§ 2. Przepis Art. 222 § 2 (Jeżeli czyn określony w § 1 – tj. naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego lub osoby do pomocy mu przybranej podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych - wywołało niewłaściwe zachowanie się funkcjonariusza lub osoby do pomocy mu przybranej, sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet odstąpić od jej wymierzenia) stosuje się odpowiednio.
§ 3. Kto publicznie znieważa lub poniża konstytucyjny organ Rzeczypospolitej Polskiej, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

 

Andrzej Goszczyński

Słowo w areszcie

Przemysław Grabowski

Znieważenie Prezydenta RP - typ przestępstwa z art. 135 §2 kodeksu karnego.

Bartłomiej Kozłowski (http://bartlomiejkozlowski.eu.interii.pl/main.htmhttp://kozlowski.salon24.pl/)

„Obraza władzy” – przestępstwo z lamusa historii 

Krótki komentarz do wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie przestępstwa znieważenia funkcjonariusza publicznego

Czy można poważnie twierdzić, że palenie flagi nie jest wypowiedzią?

Krzysztof „Critto” Sobolewski (http://liberter.webpark.pl/)

Kary za znieważanie – skodyfikowana tyrania i hańba dla Polski

Kary za „lżenie najwyższych organów…” drugi aspekt apartheidu naszych czasów

Satyra na kary za „lżenie prezydenta”

Tyrania przeciwko słowom w Polsce w praktyce

Wolność słowa, a Polska

Agnieszka Wołk – Łaniewska

Kasta nietykalnych

Sprawa przeciwko Jerzemu Urbanowi o znieważenie Papieża Jana Pawła II w artykule „Obwoźne sado-maso” (na podstawie art. 136 §3 k.k.):

Maria Adamus & Piotr Jakucki

Donos do Ministra Sprawiedliwości w sprawie artykułu Jerzego Urbana

Redakcja „Dalej!”

Kler i państwo – ręce precz od Jerzego Urbana

Jan Szafraniec (http://www.szafraniec.senatorowie.pl/)

W obronie Ojca Świętego – Apel do uczestników Polskiej Krucjaty Obrony Wartości Duchowych Narodu

 

„Hate speech” (mowa nienawiści), propagowanie totalitaryzmu, nawoływanie do przemocy, nawoływanie do wojny zaczepnej

 

Kodeks karny, Art. 117 § 3: Kto publicznie nawołuje do wszczęcia wojny napastniczej lub publicznie pochwala wszczęcie lub prowadzenie takiej wojny, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Art. 126a: Kto publicznie nawołuje do popełnienia czynu określonego w art. 118, 118a, 119 § 1, art. 120–125 lub publicznie pochwala popełnienie czynu określonego w tych przepisach,podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Art. 255 § 1: Kto publicznie nawołuje do popełnienia występku lub przestępstwa skarbowego, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
§ 2. Kto publicznie nawołuje do popełnienia zbrodni, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
§ 3. Kto publicznie pochwala popełnienie przestępstwa, podlega grzywnie do 180 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Art. 256 § 1: Kto publicznie propaguje faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa lub nawołuje do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.§ 2. Tej samej karze podlega, kto w celu rozpowszechniania produkuje, utrwala lub sprowadza, nabywa, przechowuje, posiada, prezentuje, przewozi lub przesyła druk, nagranie lub inny przedmiot, zawierające treść określoną w § 1 albo będące nośnikiem symboliki faszystowskiej, komunistycznej lub innej totalitarnej.
§ 3. Nie popełnia przestępstwa sprawca czynu zabronionego określonego w § 2, jeżeli dopuścił się tego czynu w ramach działalności artystycznej, edukacyjnej, kolekcjonerskiej lub naukowej.
§ 4. W razie skazania za przestępstwo określone w § 2 sąd orzeka przepadek przedmiotów, o których mowa w § 2, chociażby nie stanowiły własności sprawcy.

Art. 257. Kto publicznie znieważa grupę ludności albo poszczególną osobę z powodu jej przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, wyznaniowej albo z powodu jej bezwyznaniowości lub z takich powodów narusza nietykalność cielesną innej osoby, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

 

Data Forensic Mowa nienawiści – kolejny obszar badań dla informatyki śledczej i białego wywiadu

Ewa Delamourd Mowa nienawiści, wydanie francuskie

Dyskusja Jakie są Wasze granice wolności słowa?

Andrzej Dziadzio

Wolność słowa a mowa nienawiści – dawniej i dziś

Aleksandra GliszczyńskaKatarzyna Sękowska – KozłowskaRoman Wieruszewski

Monitorowanie treści rasistowskich, ksenofobicznych i antysemickich w polskiej prasie. Raport przygotowany na zlecenie MSWiA

Article 19 Polska: reagowanie na mowę nienawiści. Raport 2018

„Grand Iluminatus”

Anty = Faszyzm?

Prostota uprzedzeń – z Jerzym Jedlickim, historykiem idei i przewodniczącym rady programowej Stowarzyszenia Otwarta Rzeczpospolita rozmawia Krzysztof Burnetko. 

Grzegorz Górny Walka z „hate speech” i „fake newsami”, czy z wolnością słowa?

Marcin Janasik (http://www.lepszyswiat.org.pl/o-nas.html)

Cenzura – i co dalej?

Kampania Przeciw Homofobii Raport o homofobicznej mowie nienawiści w Polsce

Jakub Kapiszewski Hejt, hassrede, hate speech: czy powstanie ustawa zwalczająca mowę nienawiści?

A. Kasperkiewicz O mowie nienawiści

Komitet Obrony DemokracjiZachodniopomorskie Wolność jako prawo do niewolenia?

Sergiusz Kowalski & Magdalena Tulli

Mowa nienawiści – raport Stowarzyszenia Przeciwko Antysemityzmowi i Ksenofobii „Otwarta Rzeczpospolita”.

Janek Kotarbiński

W krainie mowy nienawiści

Irmina Kotiuk

Wybrane zagadnienia prawne

Adrian Kowalczyk Czy niektórzy mogą powiedzieć więcej? O przemocy słownej i pułapce nierównego traktowania

Krakauer Mowa nienawiści  - wolności słowa nie można ograniczać do „lubię to”

Kinga Kulik List otwarty ws. mowy nienawiści

Liberties.eu Dwa wyroki uniewinniające zwiększają nadzieję na poszanowanie wolności wypowiedzi w Hiszpanii

Bartłomiej Kozłowski (http://bartlomiejkozlowski.pl/main.htmhttp://kozlowski.salon24.pl/)

Czy grozi nam świat bez wolności słowa?

Czy publikacja „Lalki” i „Chłopów” może być przestępstwem?

Czy publiczne nawoływanie do popełnienia przestępstwa powinno być przestępstwem – a jeśli tak, to kiedy?

Dlaczego zakazy „mowy nienawiści” są bez sensu? Także na Salon24

Faszyści do pierdla?

Francuska ustawa o zakazie „podżegania do anoreksji”: dziwactwo, ale czy tak wielkie, jak mogłoby się na pierwszy rzut oka wydawać?

Głos (chyba nietypowy) w „temacie” uchodźców, „mowy nienawiści”, i … samochodów Również na Salon24

Godek i Śmiszek warci siebie Także na Salon24

Gross, niemieccy prawicowcy i podwójny standard

Internet bezpieczny – czy wolny? (a może i taki, i taki?) Również na Salon24

Jak to jest z tą wolnością (m.in. słowa) w Holandii (i nie tylko)?

Jeszcze raz o wolności słowa i hate speech

„Klątwa” i publiczne nawoływanie do popełnienia zbrodni Również na Salon24

Kodeksem w homofobów?

Lewica i wolność słowa

Ludobójcy – czy świnie? O sprawach Hansa Fritsche i Juliusa Streichera na procesie zbrodniarzy hitlerowskich w  Norymberdze

Nawoływanie do nienawiści – czyli dokładnie do czego?

Nie bójmy się wolności słowa Również na Salon24 Tekst nawiązujący do sprawy zamordowania prezydenta Gdańska, Pawła Adamowicza.

O czym zwolennicy zakazów ‘hate speech’ powinni pomyśleć

O sprawie Piotra Maślaka (o zniesławienie funkcjonariuszy SG)… i niektórych innych problemach granic wolności słowa Także na Salon24

O teatrze, pożarze, pewnym amerykańskim sędzim…i wolności słowa

O tym, czy „hailowanie” jest na pewno (i zawsze) propagowaniem faszyzmu… i czy artykuły 256 i 257 kodeksu karnego są zgodne z konstytucją

O ustawie o obronie pokoju z 1950 r. … i o tym, czy propaganda wojenna powinna być zakazana Także na Salon24

Od zakazu „mowy nienawiści” do totalitaryzmu i tyranii: o logice praw przeciwko „hate speech”

Od zakazu propagowania faszyzmu do zakazu propagowania anarchizmu: krótka refleksja na temat pewnego orzeczenia Europejskiej Komisji Praw Człowieka

Olszański do pierdla (słusznie czy nie) Także na Salon24

Pierwsza Poprawka w działaniu: o wyroku Sądu Najwyższego Arizony w sprawie listu opublikowanego w gazecie Tucson Citizen

Propagowanie faszyzmu, wielkie, lecz odległe i mało prawdopodobne zagrożenie oraz problem paragrafu na Hitlera

Pyrrusowe zwycięstwo zakazów „mowy nienawiści” Również na Salon24

Redwatch.info – poza granicami wolności słowa?

Refleksje po demonstracji nacjonalistów 11.11.2021 r. w Kaliszu Także na Salon24

Tych przepisów trzeba się czepiać! Przeciwko artykułom 256 i 257 kodeksu karnego Także na Salon24 

W sprawie Piotra Rybaka Także na Salon24

Zakazy „mowy nienawiści” i „propagowania totalitaryzmu” nic pozytywnego nie dają – dość długa uwaga odnośnie pewnego wpisu prof. Mikołaja Maleckiego na FB

Zakazy wypowiedzi: droga (w najlepszym wypadku) donikąd Także na Salon 24

Zaostrzyć kary za propagowanie faszyzmu? Również na Salon24

Znieść zakazy „mowy nienawiści”! Również na Salon24

Albert Łyjak, Roman Zalewski Mowa nienawiści

Jerzy Sławomir Mac

Cień swastyki

Adrian Nikiel (http://www.republika.pl/adnikiel/prezes.html)

O wolności słowa dla faszystów

Obserwatorium Wolności Mediów w Polsce Mowa nienawiści w Internecie: jak z nią walczyć? Materiały z konferencji pod redakcją Dominiki Bychawskiej – Siniarskiej i Doroty Głowackiej

Remigiusz Okraska (http://www.republika.pl/adnikiel/okraskad.htm)

Antyhitler jugend

Pocztówkowy anarchio – zamordyzm

Stanisław Podemski

Alibi dla nienawiści

Jakub Szczęsny A teraz wszyscy powiedzmy wolności słowa: „do widzenia!”

Ewa Siedlecka

Czy ścigać za słowa?

Jacek Sierpiński (http://www.libertarianizm.pl/wan.htm , zob. też http://www.libertarianizm.pl/)

Coraz bardziej oddalamy się od wolności słowa (wywiad)

I nikomu nie wolno się z tego śmiać… 

Krzysztof „Critto” Sobolewski (http://liberter.webpark.pl/)

Oświadczenie w sprawie plakatów w Bolesławcu i ścigania za nie

Ryszard A. Stefański

Przestępstwo publicznego nawoływania do popełnienia przestępstwa (art. 255 k.k.).

Stowarzyszenie „Otwarta Rzeczpospolita” (http://www.otwarta.org/)

Ekspertyza dotycząca incydentu

Przestępstwa nie stwierdzono – prokuratorzy wobec doniesień o publikacjach antysemickich

Mowa nienawiści a wolność słowa. Debata wokół artykułów 256 i 257 kodeksu karnego

Jarosław Tomasiewicz (http://www.republika.pl/adnikiel/tomasiewicz.html)

Uwagi o totalitaryzmie „antyfaszyzmie” i wolności   

Małgtorzata Tomkiewicz „Przestępstwa z nienawiści” na tle wyznaniowym w prawie polskim

Sąd Najwyższy – Izba Karna (http://www.sn.pl/)

Uchwała w sprawie symboli faszystowskich

Sprawa księgarni „Antyk” o rozpowszechnianie książek antysemickich:

Opinia biegłego, prof. Jerzego Tomaszewskiego

Postanowienie prokuratora o umorzeniu śledztwa

Zażalenie na postanowienie prokuratora

Postanowienie prokuratury apelacyjnej

Postanowienie sądowe, utrzymujące w mocy decyzję prokuratury

Maciej Zowczak, Mateusz Żyła Nawoływanie do popełnienia przestępstwa a wolność słowa na podstawie Brandenburg v. Ohio

 

Zestaw orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawach o „mowę nienawiści”

 

„Kłamstwo oświęcimskie”

 

Ustawa o Instytucie Pamięci Narodowej: Art. 55. Kto publicznie i wbrew faktom zaprzecza zbrodniom, o których mowa w art. 1 pkt 1  podlega grzywnie lub karze pozbawienia wolności do lat 3. Wyrok podawany jest do publicznej wiadomości. (Odnośnie definicji wspomnianych zbrodni zob. Ustawę o IPN)

 

Anonimus

Wolne słowo za kratami?

Sergiusz Kowalski

Wolność każdego słowa?

Marek Kusiba

Kłamstwo opolskie

Marcin Masny

Kłamstwo odkłamane

„Marten”

2+2 = 5

Maciej Psyk

Kłamstwo Naukowe

Jacek Sierpiński (http://www.libertarianizm.pl/wan.htm , zob. też http://www.libertarianizm.pl/)

Kolejne postępy cenzury

Michał Urbańczyk http://www.prawo.amu.edu.pl/index.php/pracownicy-i-struktura-wydzialu/pracownicy-naukowo-dydaktyczni/urbanczyk-michal-mgr.html

Czy karać za kłamstwo oświęcimskie?

Tomasz Teluk (http://www.teluk.net/)

Ratajczak – granice wolności

Andrzej Zoll

Nazwać kłamstwo po imieniu

 

Obraza Uczuć Religijnych

 

Kodeks karny: Art. 196. Kto obraża uczucia religijne innych osób, znieważając publicznie przedmiot czci religijnej lub miejsce przeznaczone do publicznego wykonywania obrzędów religijnych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

 

Mariusz Agnosiewicz (http://www.racjonalista.pl/)

Obraza Uczuć Religijnych

Uczucia Religijne: Ochrona czy Cenzura?

Bartłomiej Kozłowski (http://bartlomiejkozlowski..pl/main.htmhttp://kozlowski.salon24.pl/)

Bronić wolności słowa – ale konsekwentnie. Mój głos w sprawie „Golgoty Piknik”

Niebezpieczny pomysł ziobrystów (w sprawie art. 196 k.k.) Także na Salon24

Przestępstwo obrazy uczuć religijnych a wolność słowa

Trybunał Konstytucyjny – wróg wolności słowa

Rafał A. Ziemkiewicz

A w mordę dać?

Ks. Paweł Siedlanowski Nie jestem Charlie

Krzysztof „Critto” Sobolewski (http://liberter.webpark.pl/)

Echa wyroku na Dorotę Nieznalską, czyli prześladowania za Członek na Krzyżu

Jarosław Warylewski http://www.prawo.ug.gda.pl/wydzial/pracownik/jaroslawwarylewski.html

Pasja czy obraza uczuć religijnych? Spór wokół art. 196 kodeksu karnego

 

Pornografia

 

 Kodeks karny: Art. 202 § 1. Kto publicznie prezentuje treści pornograficzne w taki sposób, że może to narzucić ich odbiór osobie, która tego sobie nie życzy, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

§ 2. Kto małoletniemu poniżej lat 15 prezentuje treści pornograficzne lub udostępnia mu przedmioty mające taki charakter albo rozpowszechnia treści pornograficzne w sposób umożliwiający takiemu małoletniemu zapoznanie się z nimi, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

§ 3. Kto celu rozpowszechniania produkuje, utrwala lub sprowadza, przechowuje lub posiada albo rozpowszechnia lub publicznie prezentuje treści pornograficzne z udziałem małoletniego albo treści pornograficzne związane z prezentowaniem przemocy lub posługiwaniem się zwierzęciem, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

§ 4. Kto utrwala treści pornograficzne z udziałem małoletniego poniżej lat 15, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

§ 5 Kto sprowadza, przechowuje lub posiada treści pornograficzne z udziałem małoletniego poniżej lat 15, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

 

Agata Araszkiewicz

Kobieta w pornografii: feministyczne sprzeczności

Agnieszka

Pornografia – jestem za czy przeciw.

Mariusz Dzierżawski

O wolność od pornografii

Krzysztof Gienas

Zjawisko rozpowszechniania pornografii dziecięcej za pomocą Internetu

Bartłomiej Kozłowski (http://bartlomiejkozlowski.pl/main.htmhttp://kozlowski.salon24.pl/

Czy wolność słowa w USA jest zagrożona? Refleksja nad niedawnym (maj 2008) orzeczeniem amerykańskiego Sądu Najwyższego

Internet bezpieczny czy wolny? (a może taki i taki?) Także na Salon24

Pornografia i gwałty – usprawiedliwienie dla cenzury?

Towarzystwo odpowiedzialnego rodzicielstwa (http://www.prolife.pl/tor/)

Kilka stron o pornografii

Jacek Sierpiński (http://www.libertarianizm.pl/wan.htm , zob. też http://www.libertarianizm.pl/)

Organy płciowe w czasie stosunku

Pokaż, co masz w komputerze

Uwaga! Świat Przestępczy!  

Zakazane rysunki

Wojciech Zawadzki

Pornografia – o co tu chodzi?

 

Nowe zakazy i propozycje zakazów wypowiedzi

 

Pomawianie narodu polskiego o zbrodnie nazistowskie lub komunistyczne:

 

Kodeks karny: Art. 132a: "Kto publicznie pomawia Naród Polski o udział, organizowanie lub odpowiedzialność za zbrodnie komunistyczne lub nazistowskie, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3" (przepis uchylony!)

 

Klaus Bachman

O Polsce źle, albo wcale

Konstanty Gebert

Mój autodonos  

 

Propagowanie lub pochwalanie pedofilii

 

Kodeks karny, Art. 200b: Kto publicznie propaguje lub pochwala zachowania o charakterze pedofilskim, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Tomasz Bilicki

Pozytywna pedofilia w Internecie

Bartłomiej Kozłowski (http://bartlomiejkozlowski.pl/main.htmhttp://kozlowski.salon24.pl/)

Propagowanie zachowań pedofilskich – niepotrzebne i niebezpieczne (dla wolności słowa) przestępstwo

„Pasztet z królika” (pseudonim autora blogu):

Zakaz promocji tzw. dobrej pedofilii, a wolność słowa

Piotr Waglewski (http://prawo.vagla.pl/)

Publiczne propagowanie zachowań pedofilii

 

Symulowana (wirtualna) pornografia dziecięca

 

Kodeks karny, Art. 202 § 4b: Kto produkuje, rozpowszechnia, prezentuje, przechowuje lub posiada treści pornograficzne przedstawiające wytworzony albo przetworzony wizerunek małoletniego uczestniczącego w czynności seksualnej podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

 

Bartłomiej Kozłowski (http://bartlomiejkozlowski.pl/main.htmhttp://kozlowski.salon24.pl/)

Apel do polskich posłów do Parlamentu Europejskiego wzywający ich do głosowania przeciwko projektowi dyrektywy w sprawie pornografii dziecięcej i blokowania stron internetowych

Tomasz SzynalskiCzemu ma służyć zakaz „wirtualnej” pornografii dziecięcej?

 

Ułatwianie terroryzmu

 

Kodeks karny, art. 255a: Kto rozpowszechnia lub publicznie prezentuje treści mogące ułatwić popełnienie przestępstwa o charakterze terrorystycznym w zamiarze, aby przestępstwo takie zostało popełnione, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

 

Bartłomiej Kozłowski (http://bartlomiejkozlowski.pl/main.htmhttp://kozlowski.salon24.pl/)

Artykuł 255a kodeksu karnego – kolejne bezsensowne ograniczenie wolności słowa

Paragrafem w ułatwiaczy terroryzmu?

Sabina Witkowska I ty możesz zostać terrorystą

 

Zakaz litery „Z”

 

Ustawa z 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, art. 16:

Art. 16. 1. Zakazuje się stosowania, używania lub propagowania symboli lub nazw wspierających agresję Federacji Rosyjskiej na Ukrainę.

2. Kto narusza zakaz, o którym mowa w ust. 1, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

 

 

Strona Bartłomieja Kozłowskiego

                                                                                                         

Napisz do mnie maila z propozycją dodania linku!